Czy agencja pracy tymczasowej może nakładać kary?

20 luty 2018 Napisał:   Red

Agencja pracy tymczasowej może nakładać kary wyłączenie w stosunku do kar wynikających z umowy o pracę. Poza tym przepisy, których naruszenie skutkuje nałożeniem kary, muszą być zapisane wyraźnie z podaniem kwoty kary

W stosunku do pracowników tymczasowych bez stałego miejsca zamieszkania w Holandii kary wynikające z zachowania w (bądź w jego pobliżu) zakwaterowaniu oferowanym przez pracodawcę są niedozwolone. Umowa o pracy zawierająca zapisy o karach musi być ujęta w formie pisemnej.

Na pracownika tymczasowego nie można w danym tygodniu nałożyć kar wynoszących razem więcej niż wynagrodzenie za pół dnia pracy. Ponadto każda osobna kara nie może przekraczać tej kwoty. Prawo mówi również, że pracodawca może pisemnie uzgodnić z pracownikiem, którego wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu wynosi więcej niż minimalne wynagrodzenie dotyczące tego pracownika, co następuje:

  • że kara musi być egzekwowana/nakładana inaczej niż w pieniądzach;
  • że zakaz, że kara nie może ani bezpośrednio ani pośrednio prowadzić do korzyści (indywidualnej) dla agencji pracy tymczasowej lub osoby, którą agencja upoważniła do nałożenia kary na pracownika tymczasowego nie obowiązuje;
  • że całkowita kwota kar nałożona w danym tygodniu może być wyższa niż wynagrodzenie za pół dnia pracy (to nie ma zastosowania w przypadku pracowników tymczasowych bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Holandii).
Top