Salaris jak go czytać?

04 luty 2018 Napisał:   Red

Na specyfikacji wypłaty podanych jest wiele określeń oraz skrótów. Poniżej znajdują się ich wyjaśnienia oraz - jeśli to konieczne - dodatkowe informacje, istotne dla zrozumienia treści specyfikacji wypłaty.

Dane podstawowe

Weeknummer en jaartal: Numer tygodnia i rok kalendarzowy: numer tygodnia i rok, którego dotyczy wypłata.

Personeelsnummer: każdy pracownik posiada własny numer administracyjny nadany przez firmę.

Datum in dienst: Data rozpoczęcia pracy w firmie.

Geboortedatum: data urodzenia. Sprawdź na pierwszej specyfikacji wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa.

Burgerservicenr: jest to indywidualny numer identyfikacji podatkowej przyznany każdemu, zameldowanemu w Gminnej Bazie Podstawowych Danych Osobowych (w skrócie GBA). Ten numer wymieniony jest również w paszporcie, prawie jazdy i w dowodzie osobistym. Sprawdź na pierwszej specyfikacji wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa.

Tabelkleur: Kolor zastosowanej tabeli podatkowej od dochodów z obecnego stosunku pracy.

Tabelsoort: rodzaj tabeli podatkowej.

Minimumloon: wynagrodzenie minimalne zgodnie z przepisami prawa holenderskiego.

LH korting: Czy zastosowano zniżkę podatkową (heffingskorting)? JA lub NEE. Termin „heffingskorting"  oznacza obniżenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne. Określonemu pracownikowi mogą przysługiwać, oprócz ogólnej obniżki podatku i składek, również inne obniżki. Zależy to od sytuacji osobistej danego pracownika.

Jaarloon: dochód roczny brutto z poprzedniego roku kalendarzowego. Na podstawie tej kwoty ustala się procent podatku dochodowego od dochodu dodatkowego „Percentage Loonheffing Bijzonder Tarief". U nowych pracowników zostanie on przeliczony na dochód  podstawowy.

Bijzonder tarief (%): Stopa procentowa podatku od wynagrodzeń dodatkowych, takich jak: dodatek urlopowy i wynagrodzenie za nadgodziny.

Fase (code): Faza zatrudnienia, w której się znajdujesz, wynikająca z CAO dla pracowników tymczasowych.


Obliczenie wynagrodzenia

Ten blok specyfikacji wynagrodzenia rozpoczyna się nazwą zleceniodawcy, dla którego w danym okresie pracowałeś lub pracujesz. Następnie wymieniony jest rodzaj CAO (Układu Zbiorowego) oraz odpowiednie tabele i skale wynagrodzenia, które Ciebie obowiązują i do których jesteś przydzielony.

Normale uren: Całkowita liczba przepracowanych godzin i danym tygodniu. Pod słowem „Bedrag" znajdziesz swoje wynagrodzenie brutto.

Toeslaguren: Liczba godzin przepracowanych w nieregularnym czasie pracy wraz z odsetkiem przysługującego dodatku.

Overuren: Liczba przepracowanych nadgodzin z podanym odsetkiem dodatku przysługującego za nadgodziny.

W tym polu mogą także zostać wymienione inne rodzaje przepracowanych godzin lub dodatków, takie jak np. godziny urlopowe (verlofuren), kompensacja czas za czas (tijd-voor-tijd uren), zwroty kosztów brutto (brutto-vergoedingen) lub premie (bonus).

Wachtdagcompensatie: Tzw. rekompensata za dzień oczekiwania - dodatek rekompensujący dwa pierwsze dni choroby, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.  Jeśli zachorujesz pracując na podstawie umowy w fazie A z klauzulą o tymczasowym charakterze pracy (met uitzendbeding), to otrzymujesz zasiłek chorobowy od trzeciego dnia choroby. W przypadku innych kontraktów zasiłek chorobowy wypłacany jest od drugiego dnia choroby i ta rekompensata przepada.

ET uitruil normaal loon: część podstawowego dochodu brutto, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego.

ET uitruil overwerkloon: część dodatkowego dochodu brutto z tytułu wypracowanych nadgodzin, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego.

Premie Ziektewet aanvulling – werknemer: Składka z tytułu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (wypłacanego przez pracodawcę) w przypadku pracy na  podstawie umowy fazy A z klauzulą o tymczasowym charakterze pracy (met uitzendbeding).

StiPP plus premie – werknemer: Składka emerytalna odciągana od wynagrodzenia brutto w przypadku rozszerzonych świadczeń emerytalnych (STIPP Plus Regeling)

Loon voor de werknemersverzekeringen: Wymieniona w tym miejscu kwota stanowi podstawę do obliczenia składki ubezpieczeń społecznych. Firma odprowadza za Ciebie te składki. Ta kwota to  Twoje wynagrodzenia brutto umniejszone o odprowadzane składki na m. in. emeryturę.

Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen: Wymieniona w tym miejscu kwota to dochód podstawowy, który stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego.

Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen: wymieniona w tym miejscu kwota to Twój podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne naliczone od dochodu podstawowego .

Totaal netto: wymieniona tutaj kwota jest wynikiem obliczeń umożliwiających odprowadzenie składek i podatków i stanowi ona Twój dochód (lub potrącenie z dochodu) netto.


Poniżej znajdziesz zawsze dodatki lub potrącenia netto, jeśli będą one stanowiły element obliczenia wypłaty.

Mogą to być m. in.:

Premie WGA inhouding: składka ubezpieczenia WGA,  dotyczy powrotu do pracy częściowo niezdolnego do niej pracownika. Zasiłek WGA  ma za zadanie uzupełnić dochody własne pracownika. Punktem wyjścia  jest dążenie do tego, aby pracownik na ile to możliwe pozostał w pracy.

ET netto vergoeding normaal loon: część podstawowego dochodu brutto, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego

ET netto vergoeding overwerkloon: część dodatkowego dochodu brutto z tytułu wypracowanych nadgodzin, wymieniona na opłatę kosztów zakwaterowania z tytułu ekstraterytorialnych kosztów utrzymania ponoszonych przez pracownika zagranicznego

Inhouding huisvestingskosten en/of zorgverzekering: kwoty z tutułu ubezpieczenia zdrowotnego i/lub kosztów zakwaterowania, które firma pobiera w celu dokonania opłat.

Uit te betalen bedrag: Kwota do wypłaty.

ET uitruil huisvesting en/of levensonderhoud: Kwota związana z kosztami zakwaterowania i/lub kosztami utrzymania (koszty exterytorialne) na potrzeby regulacji wymiany kosztów exterytorialnych (tzw. Cafetariaregeling).

Verrekende arbeidskorting: Kwota wolna od podatku uwzględniona w tabelach podatkowych. Jej wysokość uzależniona jest od dochodów i wieku pracownika.


Rezerwacje

Vakantiegeld: Kwota dodatku urlopowego. Dodatek urlopowy (najczęściej jest to 8% wynagrodzenia brutto) wypłacany jest co roku w czerwcu.

Vakantieuren Bovenwettelijk: pod słowem „Saldo" znajduje się liczba godzin, do których masz prawo z tytułu dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy.

Vakantieuren Wettelijk: pod słowem „Saldo" znajduje się liczba godzin, do których masz prawo z tytułu ustawowych dni urlopowych.

Ustawowe godziny urlopowe oraz dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy dają łącznie ilość godzin urlopu, które masz prawo wykorzystać odpłatnie. U pracowników z kontraktem Fazy A, zawierającym klauzulę o tymczasowym charakterze zatrudnienia, znajduje się tutaj kwota odpowiadająca zarówno ustawowym godzinom urlopowym jak i dodatkowym dniom ustawowo wolnym od pracy. Jeśli podzielisz tę kwotę przez swoją stawkę godzinową brutto, otrzymasz ilość godzin płatnego urlopu, do których wypracowałeś sobie prawo.

Kort verzuim: Kwota na krótki urlop zwany również urlopem okolicznościowym. W fazie A z klauzulą o tymczasowym charakterze pracy (met uitzendbeding), rezerwowane są na ten cel odpowiednie środki. W momencie skorzystania z urlopu okolicznościowego (krótkiego urlopu) pracownik otrzymuje płatny urlop, pod warunkiem że zgromadził na ten cel wystarczające środki. Zarezerwowane środki wypłaca się w każdym przypadku dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Jeśli pracownik pracuje na podstawie innego kontraktu, to ma prawo do ciągłości wypłaty w przypadku krótkiego urlopu.

Feestdagen: W przypadku umowy o pracę w fazie A bez klauzuli o tymczasowym charakterze pracy (zonder uitzendbeding), ta rezerwacja tworzy określoną kwotę stanowiącą rekompensatę za dni świąteczne. W tygodniach, w których przypadają dni świąteczne, dni te finansowane są z tej puli. Pod warunkiem, że zarezerwowana kwota jest wystarczająca. Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie innego kontraktu, to nie musi on rezerwować, ponieważ otrzymuje on wypłatę również  za dni świąteczne.

Tijd voor tijd: tutaj znajdują się rezerwacje powstałe z tytułu wypracowanych nadgodzin nierozliczonych od razu, które ktore mogą być wypłacone w innym dniu wolnym


Betalingsspecificatie


W tym polu znajdują się informacje o wypłacie, jej wysokości, na jakie konto została ona przelana, kto jest jego właścicielem oraz jakiego tygodnia wypłata dotyczy.

Saldo oud: Może się czasami zdarzyć, że w poprzednim tygodniu otrzymałeś za mało albo za dużo pieniędzy z tytułu wypłaty. Jej wysokość znajdziesz w tej kolumnie.

Bedrag: wymieniona tutaj kwota to wysokość wypłaty, która zostanie przelana na Twoje konto.

Saldo nieuw: Wymieniona tutaj kwota to łączny dochód od początku roku kalendarzowego jaki do tej pory przepracowałeś łącznie z ostatnią wypłatą.


Praktyczne linki

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kliknąć na:

www.belastingdienst.nl

www.rijksoverheid.nl

www.stigas.nl

Top