Regulamin zamieszczania komentarzy

ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW W SERWISIE

 

 1. Przedmiotem umów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) lub 3) Regulaminu jest:
  1. przechowywanie przez Usługodawcę komentarza lub wpisu w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  2. licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
 3. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 10. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  1. wulgaryzmów,
  2. reklam,
  3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  4. odesłań do innych stron internetowych,
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
  6. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
  7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.
 11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

 

Top