Regulamin serwisu internetowego BIGOS PRESS

Regulamin serwisu internetowego BIGOS PRESS

DEFINICJE

 1. Portal Internetowy Bigospress, Portal BIGOS PRESS - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, i dostępna pod adresem www.bigospress.com lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Grupie BIGOS PRESS ;

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu BIGOS PRESSoraz Usług dostępnych w Portalu BIGOS PRESS;

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu BIGOS PRESS serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Grupie BIGOS PRESS.;

Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Projekcji jednego lub więcej Materiałów, pozwalający na identyfikację Użytkownika.

Partner - każdy podmiot współpracujący z BIGOS PRESS na podstawie stosownej umowy;

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu BIGOS PRESS, umożliwiające w szczególności:

 1. a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez BIGOS PRESS lub Partnerów,
 2. b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
 3. c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
 4. d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Usługobiorcy, ustalanych w celu
zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Profilu lub Serwisu przez
Usługobiorcę,

Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych
niezbędnych do realizacji usługi internetowej w postaci umożliwienia korzystania z
Serwisu;

Abonament - opłatę wnoszoną z góry przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy za
korzystanie z Serwisu w określonym zakresie i czasie.

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
  a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
  b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
  c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7,
  d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight,
  d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
  e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
  I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
  II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
  III. zainstalowania lub uruchomienie programu Windows Media Player w wersji 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub nowszej albo oprogramowania umożliwiającego odtworzenie materiałów audiowizualnych zabezpieczonych przed kopiowaniem technologią Windows Media Digital Rights Management 10.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
 8. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do Forum dyskusyjnego, określają te regulaminy.
 9. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
 11. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW W SERWISIE

 

 1. Przedmiotem umów, o których mowa w Regulamin jest:
  1. przechowywanie przez Usługodawcę komentarza lub wpisu w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  2. licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
 3. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 10. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  1. wulgaryzmów,
  2. reklam,
  3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  4. odesłań do innych stron internetowych,
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
  6. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
  7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.
 11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
    1. W serwisie OGŁOSZENIA  udostępniamy wszystkie dane jakie zamieścisz  nieograniczonemu kręgowi, jakim są użytkownicy Internetu do czasu wygaśnięcia ogłoszenia po tym terminie dane są automatycznie kasowane, Portal BIGOS PRESS nie jest zobowiązany do zgłoszenia zbiorów   danych osobowych  do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu BIGOS PRESS, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 3. b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu BIGOS PRESS przez Użytkowników;
 4. c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 5. d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu BIGOS PRESS, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 6. e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu BIGOS PRESS;
 7. f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu BIGOS PRESS w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

Newsletter

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności Dostawcy.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.
 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

 

Top